W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w sposób dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb i preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia końcowego, z których Państwo korzystacie. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
Zamknij

Zapraszamydo kontaktu!

Po wpisaniu numeru telefonu
nasz specjalista skontaktuje
się z Państwem.

Regulamin newslettera

Postanowienia ogólne

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.  Z 2002 r, Nr 144, poz. 1204 ze zm.) AKCEPT Finance S.A., z siedzibą we Mysłowicach, ul. Mikołowska 29, NIP 2220873211 ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (Regulamin).
2. Administratorem usługi Newsletter jest AKCEPT Finance S.A.
3. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, a także warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektronicznych.
4. Korzystanie z Usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

Usługi

1. Usługa Newsletter ma charakter informacyjny.
2. Usługi świadczone w ramach Newslettera są bezpłatne.
3. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach Newslettera. Administrator zobowiązuje się poinformować o zmianach odpowiednio wcześniej.
4. Zamówienie Usługi Newsletter następuje poprzez podanie przez Użytkownika adresu e-mail.
5. Zamówienie Usługi Newsletter jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przyjęcie dodatkowych przesyłek zawierających informacje handlowe. Przesyłane informacje handlowe dotyczyć będą jedynie Administratora oraz podmiotów współpracujących z Administratorem.
6. Zamówiony Newsletter oraz wiadomości e-mail przesyłane są na podany przez Użytkownika adres e-mail.
7. Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

Zawarcie i odstąpienie od Umowy

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Użytkowników korzystania z usług świadczonych przez Administratora.
2. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
3. Każda ze stron może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym z zastrzeżeniem ust. 6.
4. Administrator rozwiązuje Umowę w przedmiocie świadczenia Usługi Newsletter poprzez usunięcie adresu e-mail Użytkownika
5. Użytkownik rozwiązuje Umowę w przedmiocie świadczenia Usługi Newsletter poprzez zgłoszenie żądania usunięcia Konta.
6. W przypadku zgłoszenia żądania usunięcia adresu e-mail Administratorowi zgodnie z ust. 5 powyżej, rozwiązanie Umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 72 godziny. Zgłoszenie usunięcia adresu e-mail należy wysłać z adresu email użytego do rejestracji.
7. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia adresu e-mail Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla Administratora.

Zastrzeżenia dotyczące wykonania zamówionej Usługi

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Newslettera wynikający z przyczyn od Administratora niezależnych.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu witryny Newslettera w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszczonych w Serwisie lub posłużenia się wzorami udostępnianych dokumentów.

Postępowanie reklamacyjne

1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących Usług, Użytkownik może złożyć reklamację.
2. Użytkownik składa reklamację pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia za pomocą listu elektronicznego na adres kontakt@akceptfinance.pl
3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 5 dni od dnia otrzymania reklamacji.
4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana Użytkownikowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.
5. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Użytkownik może dochodzić roszczeń na drodze postępowania sądowego.

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Newslettera i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy.
2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w dowolnym terminie.
3. Zmiany w Regulaminie doręczane będą Użytkownikowi poprzez ich umieszczenie na stronie internetowej www.akceptfinance.pl
4. Zakazane jest przesyłanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, mogących wprowadzić w błąd, obraźliwych i mogących uszkodzić systemy komputerowe. W przypadku wysłania takich treści, Administrator będzie uprawniony do wystąpienia na drogę sądową z roszczeniem odszkodowawczym.
5. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z Regulaminu jest sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Administratora.